Twoja wersja przeglądarki nie jest oficjalnie obsługiwana i może wystąpić pogorszenie jakości usług. Należy zaktualizować przeglądarkę.

Interesuje Cię zakup większej liczby produktów? Skontaktuj się z nami i zapytaj o zniżkę hurtową!

Warunki korzystania ze strony internetowej Watco GmbH

Watco GmbH administruje aplikację Watco i niniejszą stronę internetową dostępną pod adresem www.watco.ploraz powiązane z nią strony internetowe, podstrony, treści i inne materiały („Strona Internetowa”), aby dostarczać Ci informacje o spółce WATCO GmbH oraz jej branży i produktach.  Dostęp do Strony Internetowej i korzystanie z niej podlega niniejszym „Warunkom korzystania” oraz naszej „Polityce prywatności” dostępnej pod adresem https://www.watco.pl/polityka-prywatnosci, a także wszystkim obowiązującym przepisom prawa.  Uzyskując dostęp do Strony Internetowej, akceptujesz bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze „Warunki korzystania” oraz naszą „Politykę prywatności”. Należy często sprawdzać najbardziej aktualną wersję „Warunków użytkowania” i „Polityki prywatności”, ponieważ mogą one być zmieniane, a zmienione warunki będą regulować korzystanie ze Strony Internetowej przez Ciebie.   Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast, gdy je opublikujemy i mają zastosowanie do wszystkich przypadków uzyskania dostępu do Strony Internetowej i późniejszego korzystania z niej, a dalsze korzystanie ze Strony Internetowej po wprowadzeniu przez nas oznacza zaakceptowanie tych zmian. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub wzbogacają Stronę Internetową, będą również podlegać niniejszym „Warunkom korzystania” oraz „Polityce prywatności”.  

 

1.       Postanowienia ogólne

Masz prawo do swobodnego przeglądania Strony Internetowej, dostępu do okresowych newsletterów spółki i bibliotek technicznych, a także do przeglądania katalogów produktów, przesyłania zapytań, uczestnictwa w dowolnych konkursach, promocjach, ankietach i do korzystania z innych usług oraz do przeglądania innych informacji zawartych na Stronie Internetowej.  Te oraz wszystkie inne zatwierdzone przez spółkę materiały dostępne na Stronie Internetowej nazywane są „Treścią Licencjonowaną”.  Masz prawo do przeglądania i drukowania fragmentów Treści Licencjonowanej na własny użytek wewnętrzny, ale nie w celu odsprzedaży lub innego użytkowania komercyjnego ani nie w celu wykorzystania w inny sposób niż przewidziany w niniejszych „Warunkach korzystania” i „Polityce prywatności”.  Wykorzystanie Treści Licencjonowanej w inny sposób bez uzyskania uprzedniej zgody spółki WATCO GmbH na piśmie jest surowo zabronione.     

 

2.       Informacje o produktach

Chociaż spółka WATCO GmbH dokłada uzasadnionych finansowo starań, aby udostępniać dokładne informacje, branże i jurysdykcje, w których działa spółka WATCO GmbH, oraz przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w tych branżach i jurysdykcjach ulegają częstym zmianom.  W związku z tym informacje zawarte na Stronie Internetowej mogą być nieaktualne lub niedokładne. Ponieważ na proces podejmowania decyzji o zakupie danego produktu składa się wiele czynników, a okoliczności i potrzeby każdej osoby mogą się różnić, Treść Licencjonowana jest udostępniana wyłącznie dla celów informacyjnych.  Spółka WATCO GmbH nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że produkt zostanie dobrany trafnie, że spełni Twoje określone potrzeby lub wymagania ani że opublikowane zalecenia, regulacje albo inne informacje są kompletne, dokładne lub aktualne w stosunku do określonych potrzeb (patrz wyłączenie odpowiedzialności w Punkcie 10 poniżej).  Każde roszczenie lub zapewnienie o skuteczności produktów spółki WATCO GmbH i/lub roszczenia albo stwierdzenia porównujące skuteczność produktów spółki WATCO GmbH z produktami innych firm, jest wyraźnie ograniczone do kraju zastosowania zgodnie z informacją podaną na Stronie Internetowej, a w razie braku informacji o kraju, do Stanów Zjednoczonych, o ile na Stronie Internetowej nie stwierdzono inaczej. Jeżeli produkt lub próbka oferowane przez spółkę WATCO GmbH za pośrednictwem Strony Internetowej nie są zgodne z opisem, wyłącznym środkiem zaradczym jest zwrot oryginalnego i nieużywanego produktu lub próbki i wymiana go na inny albo zwrot faktycznie wpłaconej kwoty. Spółka Watco zastrzega sobie prawo do doliczenia opłaty za uzupełnienie zapasów w wysokości 20% od każdego zwracanego produktu.  Opis produktu i ceny mogą ulec zmianie.  Spółka WATCO GmbH ma prawo odrzucić lub anulować zamówienie produktów z nieprawidłową ceną lub z nieprawidłowymi warunkami promocji, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone. Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem Strony Internetowej, w stosownych przypadkach, podlega standardowym Warunkom sprzedaży i/lub „Warunkom fakturowania” spółki WATCO GmbH.

 

3.       Postępowanie użytkownika

Wulgarny lub obelżywy język, nękanie, groźby albo agresja niezależnie od charakteru lub postaci, w tym przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej albo innego środka komunikacji są surowo zabronione.  Podszywanie się pod innych lub fałszywe podawanie się za osobę związaną ze spółką WATCO GmbH jest zabronione.  Zabrania się przesyłania, rozpowszechniania lub publikowania w inny sposób za pośrednictwem Strony Internetowej materiałów o charakterze oszczerczym, wulgarnym, obscenicznym, grożącym, zniesławiającym, naruszającym prywatność innej osoby lub jej dobra osobiste, nienawistnym, niedopuszczalnym ze względów rasowych lub etnicznych, przestępczym albo zachęcającym do przestępstwa, naruszającym prawo lub prawa innych albo skutkującym powstaniem odpowiedzialności.  

 

Zobowiązujesz się nie fałszować nagłówków ani w żaden inny sposób nie manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia materiałów przesyłanych za pośrednictwem Strony Internetowej, nie ujawniać informacji zastrzeżonych lub poufnych, nie naruszać cudzych patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich ani innych praw własności („Praw”).  Zabrania się przesyłania na Stronę Internetową materiałów komercyjnych, korzystania ze Strony Internetowej w celach związanych z pozyskiwaniem klientów lub zwolenników albo reklamą lub promowaniem.   

 

Wszystkie próby ingerowania w Stronę Internetową, serwery, sieci, Oprogramowanie, sprzęt lub bazę danych podłączoną do Strony Internetowej lub próby zakłócania ich działania zarówno za pomocą złośliwego kodu, plików lub innych sposobów albo próby dezasemblacji, inżynierii wstecznej lub dekompilacji Oprogramowania, obchodzenia zabezpieczeń, takich jak hasła, lub podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prywatność lub bezpieczeństwo Strony Internetowej, użytkowników albo innych osób odwiedzających Stronę Internetową jest surowo zabronione.

 

Ponosisz odpowiedzialność za prowadzoną Komunikację i czynności wykonywane na Stronie Internetowej.  W żadnym wypadku spółka WATCO GmbH nie ponosi ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za Komunikację prowadzoną przez Ciebie lub pozostałych użytkowników Strony Internetowej ani za jakąkolwiek Treść Licencjonowaną, w tym m.in. za błędy lub pominięcia w Treści Licencjonowanej ani za straty lub szkody dowolnego rodzaju powstałe wskutek korzystania z Treści Licencjonowanej za pośrednictwem Strony Internetowej.  

 

4.       Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić, zwolnić i chronić spółkę WATCO GmbH, jej członków zarządu, dyrektorów, dostawców, usługodawców, co-branderów lub innych partnerów, przedstawicieli i pracowników przed wszystkimi roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami, opłatami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i honorariami dla innych specjalistów, wynikającymi z dowolnych materiałów przesyłanych lub transmitowanych za pośrednictwem Strony Internetowej, korzystania z niej, Twoich powiązań ze Stroną Internetową albo naruszenia niniejszych „Warunków korzystania” lub jakichkolwiek praw. Jeśli przedstawisz nieprawdziwe, niedokładne, fałszywe lub nieaktualne oświadczenie o odsprzedaży, informacje podatkowe lub inne informacje, zobowiązujesz się zabezpieczyć spółkę WATCO  GmbH przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi i honorariami innych specjalistów), które może ona ponieść, w tym m.in. utratą zysków, podatkami, karami lub sankcjami, odsetkami, opłatami, kosztami i wydatkami dowolnego rodzaju wynikającymi lub związanymi z jakimkolwiek roszczeniem, żądaniem, działaniem albo postępowaniem domniemanym lub wszczętym przeciwko spółce WATCO GmbH.

 

5.       Modyfikacje Strony Internetowej

Spółka WATCO GmbH może zmieniać Treść Licencjonowaną, usługi oferowane lub wycofywane za pośrednictwem Strony Internetowej albo rozszerzać możliwości Strony Internetowej.   Spółka WATCO GmbH zastrzega sobie również prawo do zmiany niniejszych „Warunków korzystania”, „Polityki prywatności”, Strony Internetowej i/lub tymczasowego lub stałego wycofania lub tymczasowego zawieszenia Strony Internetowej (lub dowolnej jej części) za pisemnym powiadomieniem lub bez powiadomienia.  Jesteś odpowiedzialny za regularne zapoznawanie się z treścią niniejszych „Warunków” i „Polityki prywatności”.  Przyjmujesz do wiadomości, że spółka WATCO GmbH nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za takie działania.

 

6.       Zawieszenie lub wycofanie dostępu

Spółka WATCO GmbH, według własnego uznania, może zawiesić lub wycofać dostęp do Strony Internetowej albo uniemożliwić korzystanie z niej z dowolnego powodu, ale w szczególności, gdy uzna, że naruszyłeś literę lub ducha niniejszych Warunków użytkowania albo że działasz niezgodnie z nimi.  Spółka WATCO GmbH może również według własnego uznania i w dowolnym momencie zaprzestać udostępniania Strony Internetowej lub jej części, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia, albo usunąć dowolne treści z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania, bądź odmówić ich zamieszczenia.  Zgadzasz się, że każde zawieszenie lub wycofanie dostępu może nastąpić bez uprzedniego powiadomienia oraz przyjmujesz do wiadomości, że spółka WATCO GmbH może natychmiast zablokować dalszy dostęp do Strony Internetowej.  Spółka WATCO GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za zawieszenie lub wycofanie dostępu do Strony Internetowej ani za uniemożliwienie korzystania z niej. Bez ograniczeń dla powyższego spółka WATCO GmbH ma prawo do pełnej współpracy z dowolnymi organami ścigania lub do egzekwowania nakazów sądowych żądających od nas lub nakazujących nam ujawnienie tożsamości albo innych informacji dotyczących osób publikujących materiały na Stronie Internetowej. ZWALNIASZ SPÓŁKĘ WATCO GmbH, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WATCO GmbH PODCZAS DOCHODZEŃ LUB Z NICH WYNIKAJĄCYCH ORAZ Z WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH WSKUTEK DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WATCO GmbH LUB ORGANY ŚCIGANIA.

 

7.       Łącza

Niniejsza Strona Internetowa może zawierać łącza do innych stron lub zasobów internetowych.  Skorzystanie z takiego łącza spowoduje opuszczenie Strony Internetowej. Spółka WATCO GmbH nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi, ich zawartością, opublikowanymi na nich zasobami ani nad praktykami biznesowymi i politykami administratorów takich stron internetowych.  Postanowienia spółki WATCO GmbH dotyczące prywatności nie mają zastosowania do praktyk jakichkolwiek osób fizycznych ani prawnych administrujących strony internetowe, do których takie łącza prowadzą.  Dlatego prosimy o zachowanie ostrożności i zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej, aby dowiedzieć się więcej o stosowanych praktykach gromadzenia informacji.  Spółka WATCO GmbH wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostępność lub dokładność takich zewnętrznych stron internetowych lub zasobów albo ich treści ani nie wyraża aprobaty dla żadnych reklam, produktów lub innych materiałów znajdujących się lub dostępnych na takich stronach internetowych lub w takich zasobach oraz nie jest za nie odpowiedzialna. Opublikowanie jakiegokolwiek łącza na Stronie Internetowej nie oznacza, że spółka WATCO GmbH poleca daną stronę internetową, do której łącze opublikowała.  Korzystasz z łączy na własne ryzyko.  Ponadto, przyjmujesz do wiadomości, że spółka WATCO GmbH nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek domniemane lub faktyczne szkody albo straty spowodowane wskutek lub w powiązaniu z korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług lub materiałów dostępnych na stronie albo w zasobach, do których prowadzi dane łącze, lub za ich pośrednictwem, albo poleganiem na nich.

 

8.       Prawa własności WATCO GmbH

Wszystko, co widzisz lub możesz przeczytać na Stronie Internetowej, w tym zgromadzona, skompilowana, zestawiona i zorganizowana Treść Licencjonowana, jest chronione przez wszystkie prawa autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe oraz zabrania się stosowania tych treści bez wyraźnej pisemnej zgody spółki WATCO GmbH, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych „Warunkach korzystania”.  Strona Internetowa i całe niezbędne oprogramowanie używane w powiązaniu ze Stroną Internetową („Oprogramowanie”), zgromadzona, skompilowana, zestawiona i zorganizowana Treść Licencjonowana, wszystkie obrazy, fotografie, grafiki, tekst oraz inne informacje i materiały opublikowane na Stronie Internetowej, niezależnie od źródła, wszystkie Znaki i pozostała własność intelektualna powiązana z niniejszymi „Warunkami korzystania”, a także wszystkie informacje i dane zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej (z których wszystkie są uwzględnione w „Treści Licencjonowanej”) stanowią własność spółki WATCO GmbH lub jej dostawców albo partnerów oraz zawierają informacje zastrzeżone i poufne. Wszystkie znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, szata graficzna, znaki produktów i usług, odrębnie lub w połączeniu ze sobą („Znaki”), niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, są własnością spółki WATCO GmbH, jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych albo innych właścicieli zewnętrznych, którzy udzielili spółce WATCO GmbH  prawa i licencji na używanie jej znaków („Znaki Osób Trzecich”).  Nie możesz używać ani wyświetlać Znaków lub Znaków Osób Trzecich w żaden sposób bez pisemnej zgody spółki WATCO  GmbH lub odpowiedniego właściciela.  Obejmuje to użycie ich w meta znacznikach lub jako meta znaczników albo w postaci innego „ukrytego tekstu”.  Inne nazwy produktów lub usług spółki WATCO GmbH , logo, grafiki, nagłówki stron, ikony przycisków i skrypty są znakami towarowymi lub szatą graficzną spółki WATCO GmbH i nie mogą być używane w powiązaniu z żadnym produktem ani usługą, które nie są własnością spółki WATCO GmbH w żadnym znaczeniu, a w szczególności takim, które może wprowadzić uczestników rynku w błąd lub w jakikolwiek sposób zdyskredytować bądź skompromitować spółkę WATCO GmbH.

 

9.    Zawiadomienia i procedury zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy wysyłać do spółki WATCO GmbH.   

 

Spółka WATCO GmbH szanuje własność intelektualną innych i prosi swoich użytkowników i odwiedzających o to samo.  Spółka WATCO GmbH będzie przetwarzać i analizować zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej.  Po otrzymaniu zawiadomień zgodnych z obowiązującym prawodawstwem spółka WATCO GmbH podejmie działania mające na celu usunięcie lub wyłączenie dostępu do materiałów uznanych za naruszające przepisy lub będących przedmiotem działań naruszających przepisy oraz podejmie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do odniesień lub łączy do materiałów albo działań, które uznano za naruszające przepisy.

 

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o przedstawienie wszystkich poniższych informacji:

a. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które zostało rzekomo naruszone;

b. opis pracy chronionej prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone;

c. opis miejsca na Stronie Internetowej, gdzie znajdują się materiały, których według Ciebie dotyczy naruszenie;

d. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail oraz wszystkie inne informacje, które są w uzasadnionym stopniu wystarczające, aby umożliwić spółce WATCO GmbH skontaktowanie się z Tobą;

e. Twoje oświadczenie o tym, że zgodnie z Twoją wiedzą zakwestionowana praca została wykorzystana bez zgody właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela ani że nie została wykorzystana zgodnie z prawem;

f. oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo o tym, że powyższe informacje zawarte w Zawiadomieniu są zgodne z prawdą i że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.   

 

Proszę wysyłać zawiadomienia o naruszeniu praw, korzystając z poniższych informacji:

  Drogą pocztową:      Watco GmbH

                                      Kränkelsweg 14

                                       D-41748 Viersen

 

               E-mailem:     web@watco.pl

               (Z dopiskiem „ Zawiadomienie o naruszeniu praw” w temacie)

 

ISTOTNA UWAGA:  POWYŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ JEDYNIE POWIADOMIENIA SPÓŁKI WATCO GmbH O POTENCJALNYM NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH W ODNIESIENIU DO TWOICH MATERIAŁÓW.  NIE BĘDZIEMY ZA POŚREDNICTWEM TEGO PROCESU ODPOWIADAĆ NA ŻADNE INNE PYTANIA, TAKIE JAK PYTANIA I PROŚBY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB PRYWATNOŚCI.    

 

10.    WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka WATCO GmbH nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji na temat dokładności lub kompletności Strony Internetowej ani Treści Licencjonowanej.  Spółka WATCO GmbH nie kieruje swoich treści do dzieci poniżej 13 roku życia, a Strona Internetowa nie jest dla nich przeznaczona.  Spółka WATCO GmbH nie będzie kontaktować się z dziećmi poniżej 13 roku życia w celach promocyjnych ani marketingowych bez zgody rodzica, ani nie będzie prosić ich o podanie danych osobowych, które nie są w uzasadnionym stopniu wymagane w celu wzięcia udziału w danej aktywności.  Nie odfiltrowuje ona jednak reklam ani innych materiałów, które dzieci mogą zobaczyć za pośrednictwem Strony Internetowej, z których część może być dla nich nieodpowiednia.

 

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I AKCEPTUJESZ, ŻE:

(a)          KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO.  STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAKIM, JAKA JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. SPÓŁKA WATCO GmbH  WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU WSPÓŁPRACY LUB EGZEKWOWANIA POROZUMIEŃ, GWARANCJI BRAKU ZŁOŚLIWEGO KODU, GWARANCJI BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ GWARANCJI BRAKU ZAKŁÓCEŃ PODCZAS KORZYSTANIA Z CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI STRONY INTERNETOWEJ.

(b)          SPÓŁKA WATCO GmbH NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO TEGO, (i) ŻE STRONA INTERNETOWA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (iii) ŻE DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY, DOKŁADNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, (iii) ŻE PRODUKTY BĘDĄ DOSTĘPNE I PRZEDSTAWIONE ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM I ŻE BĘDĄ MIEĆ PRAWIDŁOWĄ CENĘ, (iv) ŻE REZULTATY UZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (v) ŻE JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, STRONY INTERNETOWEJ, INFORMACJI UZYSKANYCH PRZEZ CIEBIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA I (vi) ŻE PRODUKTY ZOSTANĄ PRAWIDŁOWO DOSTARCZONE W PRAWIDŁOWYCH ILOŚCIACH.

(c)           WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SĄ UZYSKIWANE WEDŁUG TWOJEGO WŁASNEGO UZNANIA I NA TWOJE WŁASNE RYZYKO, A TY PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE WYNIKAJĄCE Z TEGO SZKODY.

(e)           ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ CIEBIE OD SPÓŁKI WATCO UK LTD LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB KTÓRA W INNY SPOSÓB MA ZASTOSOWANIE W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM PRODUKTÓW LUB USŁUG SPÓŁKI WATCO GmbH.

WYRAŹNIE OŚWIADCZASZ ŻE ROZUMIESZ I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE SPÓŁKA WATCO UK LTD NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM M.IN. ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB SPADKIEM WARTOŚCI FIRMY, UŻYTKOWANIEM BĄDŹ DANYMI LUB INNYMI STRATAMI NIEMATERIALNYMI (NAWET JEŚLI SPÓŁKA WATCO GmbH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY ONE WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.  OGRANICZENIA TE OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK ZARADCZY OKAZAŁ SIĘ NIESKUTECZNY. W ZAKRESIE, W JAKIM NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ALBO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.  POWYŻSZE POSTANOWIENIE NIE MA WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

 

11.    Opcje dotyczące zawiadomień/rezygnacji

Możesz otrzymywać zawiadomienia e-mailem lub pocztą.  Możesz być również powiadamiany za pośrednictwem Strony Internetowej o zmianach w niniejszych „Warunkach korzystania” lub o innych kwestiach poprzez wyświetlane powiadomienia lub łącza do powiadomień na Stronie Internetowej.  Zawiadomienia lub inną korespondencję do spółki WATCO GmbH należy przesyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: 

 

WATCO GmbH

Kränkelsweg 14

D-41748 Viersen
 

 

Aby zaktualizować swoje dane lub zrezygnować z otrzymywania informacji od spółki WATCO GmbH , proszę skontaktować się z WATCO GmbH pod adresem marketing@watco.pl

12.    Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie inne umowy, niezależnie od tego, czy zostały tu wspomniane, stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a WATCO GmbH w odniesieniu do Twojego postępowania i korzystania ze Strony Internetowej oraz zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy Tobą a spółką WATCO GmbH.  Możesz również podlegać dodatkowym warunkom zawartym w fakturach, zamówieniach zakupu, manifestach wysyłkowych, listach przewozowych lub warunkach i umowach, które mogą mieć zastosowanie w przypadku zakupu produktów lub usług bądź korzystania z powiązanych usług, treści osób trzecich lub oprogramowania zewnętrznego. Niniejsze „Warunki korzystania”, korzystanie przez Ciebie ze Strony Internetowej oraz wszelkie inne porozumienia i relacje między Tobą a spółką WATCO GmbH podlegają prawu brytyjskiemu i nie podlegają klauzuli wyboru prawa ani konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r.  Wraz ze spółką WATCO GmbH zgadzasz się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów krajowych lub federalnych w Niemczech.  Korzystając ze Strony Internetowej, przyjmujesz do wiadomości, że spółka WATCO GmbH może według własnego uznania zażądać wnoszenia wszystkich sporów wnikających z korzystania ze Strony Internetowej, niniejszych „Warunków korzystania” lub „Polityki prywatności” dotyczących lub obejmujących spory wynikające lub dotyczące interpretacji, naruszenia, nieważności, unieważnienia, niewykonania lub rozwiązania umowy, jak również sporów związanych z lukami w umowie lub nową sytuacją, do ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Arbitrażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego przez jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z tymi Zasadami.  Jednak niezależnie od tych zasad, takie postępowanie będzie podlegać prawu brytyjskiemu i będzie toczyć się wyłącznie w sądach brytyjskich, jak określono w niniejszym punkcie.  Każde orzeczenie arbitrażowe wydane na podstawie niniejszego ustępu będzie ograniczone do odszkodowania pieniężnego, a nie do zadośćuczynienia na zasadzie słuszności.  Ponadto arbiter nie może przyznawać odszkodowań karnych, wtórnych lub innych odszkodowań, które nie są obliczane na podstawie rzeczywistych szkód bezpośrednich poniesionych przez stronę wygrywającą w dowolnym postępowaniu arbitrażowym wszczętym zgodnie z niniejszym punktem, chyba że jest to prawnie wymagane.  Niezależnie od powyższego, spółka WATCO może domagać się słusznego zadośćuczynienia, w tym wstępnego i stałego nakazu sądowego, w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji, aby zapobiec sprzeniewierzeniu, w tym za pomocą środków prawnych, nadużyciu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub naruszeniu jakichkolwiek praw własności intelektualnej.  Niewyegzekwowanie przez spółkę WATCO GmbH jakiegokolwiek prawa lub postanowienia „Warunków korzystania” nie oznacza, że Spółka zrzeka się tego prawa lub postanowienia.  Jeśli którekolwiek z postanowień „Warunków korzystania” lub „Polityki prywatności” zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony przyjmują do wiadomości, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu i że pozostałe postanowienia „Warunków korzystania” będą obowiązywać w pełnej mocy.  Przyjmujesz do wiadomości, że bez względu na przepisy ustawowe lub prawne, które mogą stanowić inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z korzystania ze Strony Internetowej, „Warunków korzystania” lub „Polityki prywatności” albo z nimi związane należy zgłaszać w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa, gdyż w przeciwnym razie ulegną one przedawnieniu.  Tytuły punktów w „Warunkach korzystania” służą jedynie zapewnieniu wygody i nie mają skutków prawnych ani umownych.    

 

13.    Naruszenia

Proszę zgłaszać wszelkie naruszenia „Warunków korzystania” lub „Polityki prywatności” pod adresem web@watco.pl 

 

Zapisz się