Twoja wersja przeglądarki nie jest oficjalnie obsługiwana i może wystąpić pogorszenie jakości usług. Należy zaktualizować przeglądarkę.

Obecnie występują trudności z działaniem naszej linii telefonicznej. Jeśli chcesz porozmawiać z doradcą technicznym, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Ogólne warunki handlowe

1 Zakres obowiązywania 

1.1 Wszelkie dostawy, usługi i oferty firmy WATCO GmbH (WATCO) Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen, również w odniesieniu do wszystkich przyszłych relacji biznesowych, będą realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych warunków, nawet jeśli nie zostanie to wyraźnie wskazane. Oferty odnoszą się wyłącznie do potrzeb handlowych, związanych z działalnością zawodową prowadzoną na własny rachunek lub urzędową (np. przemysł, handel, rzemiosło i działalność gospodarcza). Niniejsze warunki uznaje się za przyjęte najpóźniej z chwilą otrzymania towarów lub usług. Dodatkowo nie dopuszcza się możliwości składania przez kupującego jakichkolwiek deklaracji w odniesieniu do jego warunków handlowych, kupna lub klauzul handlowych (Incoterms).

1.2 Porozumienia między stronami, które odbiegają od niniejszych warunków, wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Dotyczy to również wszystkich innych ustaleń ustnych, w szczególności zawieranych przez telefon, jak również samego wymogu formy pisemnej.

1.3 WATCO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, o ile nie zostały one uzgodnione oddzielnie w poszczególnych umowach i służą dalszemu rozwojowi produktu, nawet jeśli w wyniku tego zostały zmienione lub usunięte specyfikacje charakterystyczne dla danego produktu, które nie zostały wyraźnie podane na karcie danych danego produktu. To samo dotyczy zmian modelu lub zmian projektowych i materiałowych, które są uważane za konieczne ze względu na postęp techniczny.

 

2 Oferta i zawarcie umowy; prawo zwrotu 

2.1 Zamówienie klienta stanowi wiążącą ofertę, którą Watco może przyjąć w ciągu dwóch tygodni poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej lub poprzez wysłanie towarów.

2.2 WATCO oferuje swoim klientom prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od daty dostawy. W tym okresie towary w oryginalnym opakowaniu i nienaruszonym stanie można zwrócić na koszt kupującego w celu uzyskania zwrotu ich wartości

 

3 Ceny 

3.1 O ile nie określono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, obowiązują ceny fabryczne z zakładu w Viersen i obejmują normalne opakowanie.

3.2 Ustawowy podatek od towarów i usług nie jest wliczony w ceny; zostanie on wykazany oddzielnie na fakturze według ustawowej stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.3 Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmiany cen. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3.4 Wszystkie ceny powiększone o Koszty wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

3.5 Tabela kosztów wysyłki

Netto

Wartość zamówienia

Dostawa standardowa

Polska

(2-3 dni roboczych)

0 zl do 349.9 zl45 zl
350 zl do 1169.9 zl90 zl
1170 zl do 3519.9 zl115 zl
1170 zl do 3519.9 zlGRATIS

 

4 Czas dostawy i realizacji usług 

4.1 Dostawa jest uzależniona od prawidłowego, kompletnego i terminowego dostarczenia do WATCO towarów lub surowców niezbędnych do ich produkcji. WATCO ma prawo w dowolnym momencie realizować dostawy częściowe i świadczyć usługi częściowe. Kupujący nie może dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu tych okoliczności.

4.2 Jeżeli termin dostawy ulegnie wydłużeniu lub firma WATCO zostanie zwolniona z obowiązku dostawy, kupujący nie może z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń odszkodowawczych.

4.3 W szczególności w przypadku uzgodnionych dostaw częściowych firma WATCO jest uprawniona do wstrzymania swoich zobowiązań w zakresie dostaw i realizacji do czasu należytego wypełnienia zobowiązań przez kupującego.

4.4 Jeżeli kupujący nie wywiąże się z obowiązku odbioru lub jeżeli termin dostawy zostanie przesunięty na prośbę kupującego, firma WATCO będzie uprawniona do żądania odszkodowania za poniesione w związku z tym szkody. W takich przypadkach kupujący zapłaci WATCO zryczałtowany koszt w wysokości 1 ceny dostawy za każdy miesiąc, jako zwykłe odszkodowanie, z zastrzeżeniem, że w indywidualnym przypadku firma będzie mogła dochodzić dodatkowego odszkodowania w przypadku wyższej szkody powstałej z tego tytułu.

4.5 Termin dostawy zostanie wydłużony – nawet w przypadku opóźnienia w dostawie – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód, którym firma WATCO nie była w stanie zapobiec pomimo zachowania należytej staranności stosownie do okoliczności sprawy (siła wyższa), do czasu ustania takich przeszkód plus rozsądny okres czasu na wznowienie prawidłowego toku działalności, chyba że wykonanie usługi lub dostawa towaru staną się niemożliwe. Jest to niezależne od tego, czy przeszkody wystąpiły w firmie WATCO, czy u jednego lub kilku jej dostawców. Do wspomnianych przeszkód należą także zakłócenia w pracy zakładu, działania urzędów, trudności w dostawie energii, opóźnienia w dostawie niezbędnych surowców i materiałów budowlanych. WATCO ma prawo według własnego uznania odstąpić od umowy w całości lub częściowo z powodu niezrealizowanego zakresu umowy.

4.6 Zamówienia i dostawy są możliwe tylko na terenie Polski. Dostawa na terenie Polski  odbywa się zazwyczaj w ciągu 2-3 dni. Jeśli klient życzy sobie wysyłkę poza Polskę, Watco GmbH z przyjemnością pomoże w ich realizacji.

4.7 W przypadku zamówienia na produkty, których nie ma w magazynie, kupujący zostanie o tym poinformowany niezwłocznie po wykryciu tego faktu faksem, telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną. W takich przypadkach kupujący decyduje, czy chce poczekać, aż towar będzie znów dostępny.

4.8 W przypadku opóźnień w dostawie kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Watco.

 

5 Gwarancja z tytułu wad 

5.1 W transakcjach handlowych obowiązują wynikające z prawa handlowego obowiązki zawiadomienia o wadach; pozostali muszą zawiadomić o wadach oczywistych w ciągu tygodnia od dostawy, a o wadach nieoczywistych w ciągu tygodnia od ich wykrycia.

5.2 W przypadku wystąpienia wady w zakupionej rzeczy klient ma prawo wyboru między kolejnym świadczeniem w postaci usunięcia wady a dostawą nowej rzeczy wolnej od wad. W przypadku usunięcia wad lub dostawy zastępczej firma Watco jest zobowiązana do poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania działania naprawczego, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, o ile nie zostały one zwiększone przez fakt, że towar został przewieziony do innego miejsca niż miejsce realizacji dostawy.

5.3 Jeżeli działania naprawcze nie powiodą się, klient ma prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny według własnego uznania.

5.4 Firma Watco ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli klient będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych na podstawie działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w tym działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony przedstawicieli lub osób działających w jej zastępstwie. Jeśli firma Watco nie jest oskarżona o umyślne naruszenie umowy, odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do dającej się przewidzieć, typowej szkody.

5.5 Watco ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli w sposób zawiniony naruszy istotne zobowiązanie umowne; jednak również w tym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do dającej się przewidzieć, typowej szkody.

5.6 O ile klient jest w inny sposób uprawniony do odszkodowania za szkodę zamiast świadczenia z powodu niedbałego naruszenia obowiązków, odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za dającą się przewidzieć, typową szkodę.

5.7 Odpowiedzialność za zawinione szkody na życiu, ciele lub zdrowiu pozostaje nienaruszona; dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

5.8 O ile powyższe postanowienia nie stanowią inaczej, odpowiedzialność jest wyłączona.

5.9 Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy, licząc od momentu przejścia ryzyka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiot zakupu był normalnie używany i spowodował wadę.

5.10 Okres przedawnienia w przypadku roszczeń z tytułu dostawy zgodnie z paragrafami 478, 479 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszony; wynosi on pięć lat, licząc od daty dostawy wadliwej rzeczy.

 

6 Odpowiedzialność 

6.1 Odpowiedzialność za szkody wykraczająca poza to, co zostało opisane w punkcie 5 jest wykluczona, niezależnie od charakteru prawnego zgłoszonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z culpa in contrahendo, z powodu innych naruszeń obowiązków lub z powodu deliktowych roszczeń o odszkodowanie za szkody majątkowe zgodnie z paragrafem 823 niemieckiego kodeksu cywilnego.

6.2 Ograniczenie zgodnie z punktem (1) ma zastosowanie również wtedy, gdy klient zamiast roszczenia odszkodowawczego zażąda zwrotu poniesionych wydatków.

6.3 Jeśli odpowiedzialność Watco za szkody jest wyłączona lub ograniczona, ma to również zastosowanie w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności za szkody naszych pracowników, przedstawicieli i pomocników.

 

7 Zastrzeżenie własności 

7.1.1 Towary pozostają własnością WATCO do czasu zaspokojenia wszystkich należności. Przetwarzanie lub przekształcanie będzie zawsze wykonywane na rzecz firmy WATCO jako producenta, ale bez żadnych zobowiązań z jej strony. Jeśli (współ)własność WATCO wygaśnie w wyniku połączenia, już teraz uzgadnia się, że (współ)własność nabywcy przedmiotu jednolitego przejdzie na WATCO proporcjonalnie do wartości (wartość faktury). Kupujący będzie nieodpłatnie przechowywał (współ)własność firmy WATCO w bezpiecznym miejscu. Towary, do których WATCO ma prawo (współ)własności, zwane są dalej towarami zastrzeżonymi.

7.1.2 Kupujący jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży towarów zastrzeżonych w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie pozostaje w zwłoce. Zastawy lub przewłaszczenia na zabezpieczenie są niedozwolone. Prawidłowy przebieg działalności gospodarczej nie obejmuje sprzedaży, przetwarzania lub przekształcania towarów zastrzeżonych po wszczęciu postępowania upadłościowego wobec majątku kupującego. Kupujący niniejszym przenosi na WATCO w całości, w drodze zabezpieczenia, wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innych podstaw prawnych (ubezpieczenie, czyn niedozwolony) w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności (w tym wszelkie roszczenia dotyczące salda rachunku bieżącego). WATCO nieodwołalnie upoważnia kupującego do ściągania roszczeń scedowanych na WATCO na jej rachunek we własnym imieniu. Upoważnienie do pobrania należności może zostać cofnięte wyłącznie w przypadku, gdy kupujący nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych.

7.2 W przypadku dostępu osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem własności, w szczególności w przypadku zajęcia, kupujący zwróci uwagę na własność firmy WATCO i niezwłocznie powiadomi WATCO, tak aby firma WATCO mogła egzekwować swoje prawa własności. Jeżeli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić WATCO kosztów sądowych lub pozasądowych poniesionych w związku z tym, kupujący ponosi odpowiedzialność za te koszty.

7.3 W przypadku naruszenia umowy przez kupującego – w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie – firma WATCO będzie uprawniona do odebrania towarów z zastrzeżeniem własności lub, w stosownych przypadkach, do żądania cesji roszczeń kupującego o zwrot wobec osób trzecich. Przyjęcie z powrotem lub zajęcie towarów objętych zastrzeżeniem własności przez WATCO nie stanowi odstąpienia od umowy.

7.4 W przypadku niewypłacalności firma WATCO będzie uprawniona do odzyskania dostarczonych towarów z zastrzeżeniem prawa własności, o ile syndyk masy upadłościowej nie skorzystał z przysługującego mu prawa wyboru lub odmówił wykonania umowy.

 

8 Płatność 

8.1 O ile nie uzgodniono inaczej, faktury WATCO termin płatności wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury.

8.2 W przypadku zaległości płatniczych kupującego w odniesieniu do innych umów lub zbliżającego się złożenia przez kupującego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, jak również w przypadku jakiegokolwiek innego pogorszenia sytuacji finansowej kupującego, firma WATCO będzie uprawniona do zażądania przedpłaty kwoty wynikającej z faktury lub do odstąpienia od umowy.

8.3 Firma WATCO jest uprawniona, pomimo wszelkich przeciwnych postanowień kupującego, do rozliczenia płatności w stosunku do starszych długów kupującego i poinformuje go o rodzaju dokonanego potrącenia.

8.4 Kupujący jest uprawniony do potrącenia, zatrzymania lub zmniejszenia wartości, nawet w przypadku zawiadomień o wadach lub roszczeń wzajemnych, tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne. Prawo zatrzymania przysługujące mu z tytułu roszczeń wzajemnych z tego samego stosunku umownego pozostaje nienaruszone.

8.5 Metody płatności

-Faktura (płatność z góry)

-Karta kredytowa

-PayPal 

-Faktura (tylko klienci biznesowi)

Jeśli zdecydujesz się na płatność z góry, w potwierdzeniu zamówienia podamy Ci nasze dane bankowe. Kwotę wynikającą z faktury należy przelać na nasze konto w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia.

W przypadku płatności kartą kredytową cena zakupu zostanie pobrana z rachunku karty kredytowej po zawarciu umowy.

Metody płatności dla klientów indywidualnych są ograniczone do bezpośredniej płatności z góry, karty kredytowej i systemu PayPal.

8.6 W przypadku zapłaty po wysyłce towaru w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów możemy prosić o raport kredytowy oparty na metodach statystyki matematycznej od Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317, Berlin. W tym celu przekazujemy Creditsafe Deutschland GmbH dane osobowe wymagane do oceny zdolności kredytowej i wykorzystujemy otrzymane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa zaległości w płatnościach do podjęcia ważnej decyzji o ustanowieniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych i których obliczenia obejmują dane adresowe. Interesy tych osób wymagające ochrony będą brane pod uwagę zgodnie z przepisami prawa.

 

9 Postanowienia końcowe 

9.1 Niniejsze warunki i cały stosunek prawny pomiędzy WATCO a kupującym podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

9.2 Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów prawnych wynikających ze stosunku umownego oraz dotyczących jego powstania i skuteczności jest siedziba firmy WATCO w Viersen.

9.3 WATCO zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych kupującego w związku z relacjami handlowymi na nośnikach danych zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Danych i Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

9.4 Towary dostarczane przez WATCO mogą podlegać przepisom kontroli eksportu Wspólnot Europejskich, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii lub USA. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów oraz do uzyskania we własnym zakresie wszelkich niezbędnych zezwoleń. 

10 Skargi 

Od 15 lutego 2016 r. Komisja UE udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozwiązywania sporów związanych z zamówieniami internetowymi bez konieczności wchodzenia na drogę sądową w pierwszej instancji. Dostęp do platformy rozwiązywania sporów można uzyskać za pośrednictwem linku Internetowe rozstrzyganie sporów .

Adres korespondencyjny: 

Watco GmbH

Kränkelsweg 14

41748 Viersen

Niemcy

Telefon: +49 021 62/530 17 17
Faks: +49 021 62/530 17 17
Adres e-mail: [email protected]
Kontakt: Tel: +48 22 462 40 66
Zarzad: Andrew Francis White i John Patrick Kavanagh 
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Mönchengladbach HRB 10661
NIP UE : DE 225 280 631
Zapisz się