Twoja wersja przeglądarki nie jest oficjalnie obsługiwana i może wystąpić pogorszenie jakości usług. Należy zaktualizować przeglądarkę.

Interesuje Cię zakup większej liczby produktów? Skontaktuj się z nami i zapytaj o zniżkę hurtową!

Polityka prywatności

Spółka Watco GmbH, jej ostateczna spółka macierzysta RPM International Inc, oraz jej podmioty stowarzyszone, zależne i operacyjne (dalej „Spółka”, „nas”, „my”) zobowiązują się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje sposób, w jaki Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, w tym rodzaje gromadzonych przez nas Danych osobowych, cele, do jakich je wykorzystujemy, rodzaje podmiotów zewnętrznych, którym je udostępniamy, oraz wszelkie prawa, które możesz mieć w odniesieniu do takich Danych osobowych. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Danych Osobowych, które nam przekazujesz, gdy przechodzisz na dowolną z naszych stron internetowych, w tym www.watco.pl (łącznie określanych jako „Strona”), odwiedzasz dowolną z naszych lokalizacji lub obiektów biznesowych lub gdy w inny sposób kontaktujesz się z nami lub wchodzisz z nami w interakcje.  

Dla celów związanych z obowiązującymi przepisami Spółka jest uznawana „Administratorem danych” w odniesieniu do Danych osobowych, które gromadzi, wykorzystuje i którymi zarządza zgodnie z niniejszą Polityką. Spółka należy do międzynarodowej grupy spółek stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach. Niektóre z tych baz są obsługiwane przez podmioty stowarzyszone, a niektóre przez podmioty zewnętrzne w imieniu Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych. Przed przekazaniem nam jakichkolwiek Danych osobowych lub przeglądaniem naszej Strony zapoznaj się w całości z niniejszą Polityką i upewnij się, że nie masz żadnych zastrzeżeń wobec stosowanych przez nas praktyk ochrony prywatności oraz oraz że zgadzasz się na przestrzeganie zasad i warunków określonych w niniejszej Polityce.

Pamiętaj, że nasza Strona może zawierać łącza do innych stron internetowych. Te strony zewnętrzne nie podlegają niniejszej Polityce, dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i bezpieczeństwa każdej odwiedzanej strony internetowej. Odpowiadamy wyłącznie za prywatność i bezpieczeństwo gromadzonych przez nas danych i nie mamy kontroli nad działaniami podmiotów zewnętrznych w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych. Wyjaśnienie terminów zdefiniowanych w niniejszej Polityce znajduje się w poniższym glosariuszu.
 

Czyje Dane osobowe gromadzimy

Spółka w kontekście prowadzonej działalności biznesowej gromadzi Dane osobowe różnych osób, w tym od:

 • przedstawicieli naszych dostawców, klientów i innych kontaktów biznesowych;
 • wykonawców i podobnych pracowników;
 • osób, które korzystają z naszej Strony lub uzyskują do niej dostęp w inny sposób;
 • konsumentów i klientów;
 • osób, które odwiedzają nasze lokale lub obiekty;
 • kandydatów;
 • osób spokrewnionych lub w inny sposób powiązanych z pracownikami naszej Spółki;
 • osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób.
   

Jak gromadzimy Dane osobowe

Uzyskujemy Dane osobowe, które użytkownik świadomie i dobrowolnie ujawnia Spółce, zarówno online, jak i offline. Na przykład, zazwyczaj gromadzimy Dane osobowe osób fizycznych podejmujących następujące działania:

 • korzystanie z naszej Strony lub przejście na nią i/lub wypełnienie jednego z naszych formularzy internetowych (np. korzystanie z funkcji „Zapytaj eksperta”);
 • kontakt z naszymi centrami obsługi klienta lub przekazywanie zapytań w inny sposób;
 • odwiedzenie naszej siedziby;
 • składanie zamówienia lub dokonywanie zakupu od Spółki;
 • przekazywanie nam swoich danych kontaktowych za pomocą wizytówki lub w inny sposób;
 • wypełnianie ankiety lub przekazywanie nam opinii w inny sposób;
 • komunikacja z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych, aplikacji podmiotów zewnętrznych lub podobnych technologii;
 • odwiedzenie jednego z naszych stoisk handlowych na targach.

Możemy również gromadzić Dane osobowe z innych źródeł. Na przykład, możemy gromadzić informacje od Twojego pracodawcy, z publicznie dostępnych źródeł, od naszych usługodawców, sprzedawców i innych osób kontaktujących się z nami w celach opisanych w niniejszym dokumencie.
 

Kategorie gromadzonych przez nas Danych osobowych

Spółka może gromadzić szereg Danych osobowych od Ciebie lub na Twój temat, podczas prowadzenia działalności biznesowej, np.:

 • Dane dotyczące tożsamości, takie jak imię i nazwisko, tytuł, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres fizyczny (w tym ulica, miasto, województwo, kod pocztowy i/lub kraj).  W przypadku osobistej wizyty w jednym z naszych oddziałów możemy wymagać wpisania się na listę osób przebywających w obiekcie, podania imienia i nazwiska, numeru rejestracyjnego samochodu, numeru prawa jazdy lub innych informacji.
   
 • Biznesowe dane kontaktowe, takie jak informacje dotyczące innych pracowników, właścicieli, dyrektorów, urzędników lub wykonawców z podmiotu zewnętrznego (np. firmy, spółki, jednoosobowej działalności gospodarczej, organizacji non-profit lub agencji rządowej), z którymi możemy prowadzić faktyczną lub potencjalną działalność biznesową.
   
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje marketingowe i subskrypcje naszych publikacji.
   
 • Dane dotyczące transakcji, w tym zapytania o produkty i usługi oraz ich zamówienia, a także szczegóły płatności na Twoją rzecz i dokonywane przez Ciebie, w tym historia zamówień i informacje potrzebne do realizacji transakcji płatniczych.
   
 • Opinie klientów i podobne komentarze, ankiety i rekomendacje, w tym opinie na temat naszej Strony, produktów, usług i praktyk Przetwarzania danych.
   
 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje o sposobie korzystania z naszej Strony, przeglądanych stronach, klikanych linkach, materiałach, do których uzyskujesz dostęp, daty i godziny wejścia na Stronę, strony internetowe, z których przeszedłeś na naszą Stronę, oraz o innych czynnościach wykonanych na Stronie. Możemy również gromadzić dane dotyczące użytkowania, jeśli korzystasz z naszych usług internetowych w zakładzie lub obiekcie należącym do Spółki.
   
 • Dane techniczne, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ i możliwości przeglądarki oraz język i system operacyjny. Aby uzyskać informacje na temat plików cookie, których używamy na naszej Stronie, zapoznaj się z poniższymi informacjami. Możemy również gromadzić dane techniczne, jeśli korzystasz z naszych usług internetowych w zakładzie lub obiekcie Spółki.
   
 • Dane biometryczne opisane szczegółowo w poniższej sekcji dotyczącej danych biometrycznych.
   

Jeśli nie podasz Danych Osobowych, o które Spółka się do Ciebie zwróciła, możemy nie być w stanie świadczyć żądanej usługi lub sfinalizować transakcji, a Ty zgadzasz się, że Spółka nie będzie ponosić za to odpowiedzialności ani za inne powiązane konsekwencje tego działania.
 

Cele Przetwarzania danych

Zasadniczo Spółka Przetwarza Dane osobowe w wielu celach, w tym, aby:

 • dostarczać Ci informacje o produktach i usługach oraz realizować zamówienia na nie;
 • odpowiadać na Twoje pytania lub reagować na opinie lub zapytania;
 • prowadzić badania i reklamy;
 • kontaktować się z Tobą w sprawie ulepszonych produktów lub użytkowania produktów;
 • dostarczać Ci newslettery, wiadomości e-mail lub inne informacje;
 • umożliwić Ci korzystanie z pomocy technicznej online lub funkcji „Zapytaj eksperta”;
 • powiadamiać Cię o wszelkich zmianach w Twoich usługach i dostarczać Ci informacji na temat podobnych towarów i usług, które mogą Cię zainteresować;
 • administrować i zarządzać gwarancjami;
 • komunikować się z użytkownikiem i podmiotami zewnętrznymi;
 • umożliwić Ci udział w promocjach lub loteriach i wyrażanie zgód;
 • administrować naszą Stroną oraz ulepszać nasze produkty i usługi;
 • umożliwić Ci zgłaszanie problemów z naszą Stroną;
 • analizować sposób wykorzystania naszej Strony;
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, regulacji oraz innych procesów prawnych i administracyjnych;
 • lepiej zabezpieczyć własność, obiekty i nieruchomości Spółki;
 • bronić naszych interesów prawnych, regulacyjnych i biznesowych;
 • chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Spółki, pracowników tymczasowych, kontrahentów, agentów, gości i wszelkich innych osób, które mogą odwiedzać obiekty lub nieruchomości Spółki, np. podczas pandemii lub innych zdrowotnych sytuacji kryzysowych;
 • realizować inne cele biznesowe, w tym związane z negocjowaniem, zawieraniem i wykonywaniem umów, zarządzaniem klientami i rejestrami, dostosowywaniem licencjonowanych treści (zgodnie z Warunkami korzystania ze Strony), wspieraniem działań związanych z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw, dochodzeniami prawnymi, regulacyjnymi i wewnętrznymi, ogólną działalnością gospodarczą i zarządzaniem długiem.

Pamiętaj, że bez podania niektórych Danych osobowych nie można komunikować się z nami za pośrednictwem linków „Kontakt” i linków pomocy technicznej na Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Jeśli skontaktujesz się z nami lub naszymi usługodawcami, zapis tej sesji lub korespondencji będzie przechowywany zgodnie z obowiązującą polityką i/lub prawem.
 

Zarządzanie talentami i rekrutacja

Gdy ubiegasz się o pracę za pośrednictwem Strony lub w inny sposób, gromadzimy dodatkowe Dane osobowe, które zależą od danego stanowiska, np. kwalifikacje, historia kariery, referencje od podmiotów zewnętrznych i zapiski z rozmów kwalifikacyjnych. Możemy również poprosić Cię o udostępnienie innych informacji, np. Twoich zainteresowań i rodzaju ofert pracy, którymi jesteś zainteresowany. Wszelkie Dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w związku z ubieganiem się o pracę będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami oraz wszelkimi innymi oświadczeniami o ochronie prywatności, które mogą być dołączone do ogłoszenia o pracę, o którą się ubiegasz.
 

Podstawa prawna Przetwarzania danych

W celu zachowania zgodności z niektórymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Spółka jest zobowiązana do określenia podstawy prawnej Przetwarzania Twoich Danych osobowych. Zgodnie z celami, dla których Spółka gromadzi i wykorzystuje Twoje Dane osobowe, jak określono powyżej, podstawą prawną Przetwarzania Twoich Danych osobowych przez Spółkę jest zazwyczaj jedna z poniższych podstaw, które się wzajemnie nie wykluczają:

 • w celu wykonania umowy zawartej z Tobą lub z innymi osobami lub w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy;
 • aby wspierać uzasadnione interesy biznesowe Spółki lub naszych podmiotów zewnętrznych (np. podtrzymywanie i promowanie naszej działalności poprzez zapewnianie klientom możliwości wyrażania opinii);
 • aby wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych.
 • Za Twoją zgodą.
   

Lokalizacja danych

Spółka ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych i jest częścią międzynarodowej grupy spółek stowarzyszonych, która posiada bazy danych w różnych krajach, z których część jest prowadzona przez podmioty stowarzyszone, a część przez podmioty zewnętrzne w imieniu Spółki lub jednego z podmiotów stowarzyszonych.  Możemy przekazywać Dane osobowe do takiej bazy (lub baz) danych poza Twoim krajem zamieszkania, potencjalnie włączając kraje, które być może nie wymagają odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych w porównaniu z tym zapewnianym w Twoim kraju. W takim przypadku Dane osobowe mogą być udostępniane organom rządowym na mocy zgodnych z prawem nakazów i przepisów obowiązujących w takich zagranicznych jurysdykcjach. Spółka i jej podmioty stowarzyszone ustanowiły uzasadnione i odpowiednie środki kontroli wymagane przez obowiązujące prawodawstwo w celu zabezpieczenia własności i przekazywania Danych osobowych. Jeśli przebywasz w EOG lub Wielkiej Brytanii, możesz poprosić, korzystając z podanego poniżej adresu e-mail, o kopię informacji na temat zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w celu ochrony Twoich Danych osobowych i praw do prywatności w tych okolicznościach. Przekazując Spółce Dane osobowe, niniejszym wyrażasz zgodę na ich przekazywanie za granicę zgodnie z niniejszą Polityką.
 

Udostępnianie i ujawnianie Danych osobowych

Spółka może udostępniać lub w inny sposób ujawniać Twoje Dane osobowe w obrębie Spółki podmiotom stowarzyszonym i zależnym oraz wybranym podmiotom zewnętrznym zgodnie z obowiązującym prawem. Poniżej znajdują się przykłady tego, w jaki sposób Twoje Dane osobowe mogą być udostępniane oraz powody i cele takich działań:

Spółka może udostępniać Twoje Dane osobowe pracownikom i innym przedstawicielom spółki macierzystej oraz podmiotów zależnych i stowarzyszonych, którzy muszą mieć dostęp do tych danych z powodów biznesowych lub prawnych, na przykład w celu realizacji funkcji administracyjnych, takich jak przetwarzanie faktur lub przekierowania zapytania do odpowiedniego działu lub podmiotu stowarzyszonego.

Spółka może ujawnić Twoje Dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym: organom ścigania i organom regulacyjnym; doradcom i konsultantom Spółki; dostawcom usług IT; podmiotom zewnętrznym zaangażowanym przez Spółkę w celu świadczenia zamówionych przez Ciebie usług w celu ochrony wszelkich praw własności intelektualnej do wszelkich materiałów wyświetlanych lub udostępnionych w inny sposób na Stronie Spółki; w celu uzyskania porady prawnej lub innej fachowej porady; w celu podjęcia działań w odpowiedzi na wniosek prawny lub spełnienia obowiązku prawnego; lub w celu wyegzekwowania polityk Spółki lub „Warunków korzystania ze strony internetowej”.

Spółka może ujawnić Twoje Dane osobowe podmiotom zewnętrznym w przypadku sprzedaży, kupna lub połączenia jakiejkolwiek spółki lub aktywów, w tym potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej spółki lub aktywów.

Za Twoją zgodą możemy ujawnić Dane osobowe podmiotom zewnętrznym oferującym produkty, które mogą Cię zainteresować. Spółki te mogą następnie kontaktować się bezpośrednio z Tobą, przedstawiając oferty produktów lub próbek, spersonalizowane oferty i informacje lub prosząc o opinie na temat produktów i programów, które mogą Cię interesować.

Nasi pracownicy mogą korzystać z urządzeń osobistych w celu uzyskania dostępu do systemów Spółki zawierających Twoje Dane osobowe, w związku z czym Dane osobowe mogą być przekazywane za pośrednictwem usługodawców lub do usługodawców, którzy zawarli z naszymi pracownikami umowę o przesyłanie danych komórkowych, w dowolnym miejscu na świecie.

Możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich Danych osobowych w celu zastosowania się do nakazu sądowego, prawa lub procesu prawnego, w tym w celu podjęcia działań w odpowiedzi na żądania rządowe lub regulacyjne.  Możemy ujawnić Dane osobowe, jeśli mamy powody domniemywać, że takie ujawnienie jest konieczne w celach związanych z identyfikacją, kontaktem lub wszczęciem postępowania sądowego w celu wyegzekwowania jakichkolwiek praw Spółki, w tym przeciwko Tobie lub podmiotowi zewnętrznemu w związku z brakiem płatności, naruszeniem jakiejkolwiek umowy z nami lub w celu wspierania naszych interesów biznesowych.  Spółka może udostępnić Twoje Dane osobowe, aby chronić bezpieczeństwo Spółki, jej klientów lub innych osób, a także w celu zapobiegania naruszeniom lub ingerencji w prawa lub własność Spółki, prawa lub własność innych podmiotów przetwarzających dane lub innych podmiotów, które mogłyby ucierpieć w wyniku takich działań.

W zakresie, w jakim współpracujesz ze Spółką, aby umożliwić nam dostarczanie Tobie lub podmiotowi zewnętrznemu, dowolnych usług lub produktów opisanych w niniejszym dokumencie, niniejszym wyrażasz zgodę na ujawnienie Twoich Danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, który Spółka uzna za odpowiedni do świadczenia usług lub dostarczania produktów, pod warunkiem, że ten podmiot zewnętrzny nie sprzeda Danych osobowych, chyba że takie ujawnienie danych byłoby zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 

Nie sprzedajemy Danych osobowych

Bez Twojej uprzedniej zgody Spółka nie sprzedaje, nie wypożycza, nie udostępnia, nie ujawnia, nie rozpowszechnia, nie publikuje, nie przekazuje anie w inny sposób nie komunikuje ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub inną Danych osobowych innej spółce ani podmiotowi zewnętrznemu w zamian za pieniądze ani inne wynagrodzenie.
 

Bezpieczeństwo danych

Spółka stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem bądź utratą i nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Jednak żaden system informatyczny nie jest w pełni bezpieczny, dlatego też Spółka nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Danych osobowych. Ponadto Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Danych osobowych przesyłanych do Spółki za pośrednictwem systemów lub sieci obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne, w tym Internetu i sieci bezprzewodowych. Przekazujesz Spółce wszystkie informacje, w tym Dane osobowe, na własne ryzyko i niniejszym zgadzasz się, że w zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty związane z danymi, które mogą wiązać się z naruszeniem poufności, integralności lub bezpieczeństwa Danych osobowych użytkownika.
 

Przechowywanie dokumentacji

Będziemy przechowywać Dane osobowe przez okres, w jakim będziemy ich potrzebować do celów określonych powyżej, w związku z czym okres ten będzie różny w zależności od Twoich interakcji z nami i kraju, w którym Dane osobowe są przetwarzane. Na przykład, jeśli dokonałeś u nas zakupu, będziemy przechowywać historię zakupu przez okres niezbędny do wystawienia faktury lub realizacji obowiązków podatkowych, gwarancyjnych i związanych z odpowiedzialnością. Możemy również przechowywać zapis korespondencji z Tobą (np. jeśli wniosłeś reklamację dotyczącą produktu), przez okres, w którym musimy zabezpieczyć się przed roszczeniami prawnymi. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, będziemy przechowywać Twój adres e-mail, aby mieć pewność, że nie otrzymasz e-maili marketingowych w przyszłości.
 

Twoje prawa i obowiązki

Niniejszym wyrażasz zgodę na ujawnienie lub przekazanie w inny sposób Spółce Danych osobowych tylko wtedy, gdy takie Dane osobowe są dokładne, wiarygodne i istotne dla naszej relacji i tylko w zakresie, w jakim takie ujawnienie lub postanowienie nie naruszy żadnego obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych, statutu lub rozporządzenia ani praw lub przywilejów żadnej osoby w odniesieniu do prywatności danych. Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (EOG) i ustawa o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia (Stany Zjednoczone), zapewniają osobom fizycznym opisane poniżej prawa. Jeśli przebywasz na terenie EOG, jesteś mieszkańcem Kalifornii lub z innego powodu masz takie prawa i chcesz z nich skorzystać w odniesieniu do swoich Danych osobowych, które Spółka (lub usługodawca bądź podmiot przetwarzający dane działający w jej imieniu) posiada, przechowuje lub kontroluje, prosimy o kontakt ze Spółką lub z jej upoważnionym przedstawicielem, zgodnie z podanymi poniżej instrukcjami. W przypadku gdy Ty, lub upoważniony przez Ciebie przedstawiciel, złożysz/złoży wniosek dotyczący danych, Ty (lub upoważniony przez Ciebie przedstawiciel) niniejszym potwierdzasz/potwierdza i przyjmujesz/przyjmuje do wiadomości, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że jesteś/jest upoważnionym przedstawicielem konsumenta lub konsumentem, którego Dane osobowe są przedmiotem wniosku. Odpowiemy na wszelkie wnioski dotyczące danych w terminach wymaganych przez prawo. Możemy pobrać opłatę za realizację wniosku, jeśli jest to dozwolone przez prawo. Jeśli Ty lub upoważniony przez Ciebie przedstawiciel złożycie wniosek dotyczący Twoich Danych osobowych, przed rozpatrzeniem wniosku Spółka ustali tożsamość Twoją lub upoważnionego przedstawiciela w stopniu wymaganym przez prawo. Na przykład, Spółka może wymagać od Ciebie podania co najmniej trzech informacji z Danych osobowych, które zostały wcześniej uzyskane od Ciebie, zanim przyzna Ci dostęp lub usunie określone elementy lub kategorie Danych osobowych, bądź odpowie na Twój wniosek w inny sposób. Możemy również zażądać od upoważnionego przedstawiciela przedstawienia pisemnej dokumentacji potwierdzającej, że jest upoważniony do działania w Twoim imieniu. Prawa dotyczące prywatności danych przyznane na mocy przepisów o ochronie danych nie są bezwarunkowe, a Spółka może być upoważniona do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań lub zmiany czynności związanych z przetwarzaniem danych w odpowiedzi na Twoją prośbę.

Marketing i rezygnacja z subskrypcji. Zgodnie z obowiązującym prawem Spółka może przetwarzać Dane osobowe w celach marketingowych. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać od nas informacji handlowych, e-mailem, telefonicznie lub pocztą, możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, klikając link „anuluj subskrypcję” znajdujący się na dole każdej komercyjnej wiadomości e-mail i aktualizując swoje preferencje lub kontaktując się z nami pod adresem dataprotection@watco.pl. Niektóre jurysdykcje nadają osobom fizycznym prawo do wnioskowania o pewne informacje dotyczące ujawniania przez nas Danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki nie udostępniamy Danych osobowych podmiotom zewnętrznym, w przypadku których mamy powody przypuszczać, że wykorzystują takie informacje do własnych celów związanych z marketingiem bezpośrednim.

Poprawianie informacji. Dbanie o dokładność i aktualność Danych osobowych jest bardzo ważne.  Niedokładne lub niepełne informacje mogą wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia odpowiednich usług na Twoją rzecz.  O wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w odniesieniu do Danych osobowych, należy informować nas pod adresem dataprotection@watco.pl.

Dostęp do Danych osobowych i ich przekazywanie. Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają osobom fizycznym prawo do uzyskania informacji i dostępu do Danych osobowych, które spółka zgromadziła na ich temat, w tym do kategorii i konkretnych informacji zgromadzonych przez Spółkę; kategorii źródeł, z których pochodzą zgromadzone Dane osobowe; celów biznesowych lub komercyjnych gromadzenia Danych osobowych; kategorii podmiotów zewnętrznych, którym Spółka udostępniła, ujawniła lub sprzedała Dane osobowe oraz celu takiego działania. Ponadto niektóre jurysdykcje nadają osobom fizycznym prawo do żądania od Spółki przeniesienia, w miarę możliwości, Danych osobowych w określonej postaci i formacie.

Kasowanie i usuwanie Danych osobowych.  Niektóre przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych nadają osobom fizycznym prawo do żądania od nas (oraz wszelkich usługodawców lub podmiotów przetwarzających dane działających w naszym imieniu) wykasowania/usunięcia Danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą.

Sprzeciw wobec Przetwarzania danych. Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych nadają osobom fizycznym prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu, w jaki Spółka prowadzi określone rodzaje Przetwarzania Danych osobowych, w tym w przypadku, gdy polegamy na uzasadnionym interesie biznesowym w odniesieniu do takiego Przetwarzania lub prowadzimy marketing bezpośredni.

Ograniczenie Przetwarzania danych. Możesz mieć prawo zażądania od nas ograniczenia Przetwarzania Danych osobowych, na przykład w sytuacji, gdy dokładność Danych osobowych zostanie zakwestionowana.

Sygnały „Do Not Track”. Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały „Do Not Track” do stron internetowych, z którymi użytkownik się komunikuje. Ze względu na różnice w sposobie, w jaki przeglądarki internetowe wprowadzają i aktywują tę funkcję, nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy zamierzają przesyłać te sygnały lub czy nawet są tego świadomi. Obecnie nie podejmujemy działań w odpowiedzi na te sygnały.

Zakaz dyskryminacji. Niektóre przepisy o ochronie danych osobowych zabraniają organizacjom dyskryminowania osób fizycznych w związku z korzystaniem z przysługujących im praw dotyczących prywatności danych.  Spółka w żadnym wypadku nie zamierza dyskryminować osób z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu egzekwowania praw do ochrony danych osobowych ani nie dąży do takiej dyskryminacji w inny sposób. 

Osoby niepełnosprawne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby każda osoba miała dostęp do informacji dotyczących naszych produktów i usług, w tym z niniejszej Polityki. Prosimy o kontakt, jeśli chcesz otrzymać niniejszą Politykę w alternatywnym formacie, a my podejmiemy komercyjnie uzasadnione działania, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Skargi. Niektóre przepisy dotyczące o ochrony danych nadają osobom fizycznym prawo do złożenia skargi do organów rządowych lub regulacyjnych w związku z Przetwarzaniem danych przez organizacje.  Na przykład osoby fizyczne w EOG mają prawo złożyć skargę do właściwych organów ochrony danych, których lista jest dostępna na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  
 

Dane Osobowe dzieci

Strona ani świadczone usługi nie są przeznaczone dla „dzieci”. Termin ten może być różnie definiowany w obowiązujących przepisach o ochronie danych. Nie Przetwarzamy świadomie informacji dotyczących dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych i niniejszym zabraniamy dostarczania Spółce takich informacji.  W przypadku zgromadzenia takich informacji będzie to czysto przypadkowe i niezamierzone. Korzystając z naszej Strony lub w inny sposób przekazując nam Dane osobowe, niniejszym oświadczasz, że ukończyłeś szesnasty (16) rok życia, a Dane osobowe nie dotyczą żadnej osoby poniżej szesnastego (16) roku życia.
 

Dane biometryczne

Jeśli jest to dozwolone przez prawo i w pewnych ograniczonych sytuacjach, Spółka może gromadzić dane biometryczne i inne identyfikatory biometryczne dotyczące klientów, dostawców, usługodawców, pracowników, pracowników tymczasowych, kontrahentów lub przedstawicieli, na przykład podczas pandemii lub innych zdrowotnych sytuacji kryzysowych. Spółka ma prawo do stosowania kamer, kiosków i podobnych urządzeń do zbierania, przechowywania i wykorzystywania informacji pozyskiwanych poprzez skanowanie kształtu twarzy (tj. identyfikatorów biometrycznych) w celu pomiaru temperatury w ramach firmowych programów kontroli zdrowia i bezpieczeństwa oraz w innych celach związanych z bezpieczeństwem. W innych okolicznościach Spółka może gromadzić ten sam rodzaj danych od osób, które uzyskują dostęp do wrażliwych obszarów w obiektach Spółki, lub w innych celach administracyjnych (np. do pomiaru czasu) lub związanych z bezpieczeństwem.  Spółka będzie przechowywać takie identyfikatory biometryczne nie dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez jeden (1) rok od ostatniej interakcji danej osoby fizycznej ze Spółką. Spółka wdroży i będzie stosować protokoły dotyczące bezpieczeństwa i trwałego niszczenia lub usuwania identyfikatorów biometrycznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i sprawiający, że takie dane i identyfikatory stają się nieczytelne, aby wyeliminować możliwość ich ponownego wykorzystania lub ponownej identyfikacji. O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Spółka może ujawniać i rozpowszechniać identyfikatory biometryczne podmiotom zewnętrznym w taki sam sposób, w jaki może ujawniać i rozpowszechniać Dane osobowe podmiotom zewnętrznym zgodnie z niniejszą „Polityką prywatności”. Identyfikatory biometryczne mogą być ujawniane usługodawcom zewnętrznym i organom ścigania lub organom regulacyjnym, jeśli jest to dozwolone przez prawo.
 

Informacje o Danych nieosobowych i pliki cookie

Dane nieosobowe to informacje, które nie umożliwiają ustalenia Twojej tożsamości – ani bezpośrednio, ani pośrednio. Spółka, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, może automatycznie gromadzić pewne rodzaje Danych nieosobowych od Ciebie podczas korzystania przez Ciebie ze Strony Spółki. Możemy również gromadzić Dane nieosobowe, które dobrowolnie podajesz, takie jak informacje zawarte w odpowiedziach udzielanych w kwestionariuszu lub ankiecie.

Możemy udostępniać Dane nieosobowe innym podmiotom zewnętrznym, które nie zostały opisane powyżej. Kiedy to robimy, możemy agregować lub zanonimizować informacje, aby podmiot zewnętrzny nie mógł powiązać danych z Tobą, Twoim gospodarstwem domowym, Twoim komputerem ani Twoim urządzeniem. Agregacja oznacza łączenie ze sobą Danych Nieosobowych wielu osób, tak aby nie dotyczyły one żadnej konkretnej osoby. Anonimizacja oznacza, że próbujemy usunąć lub zmienić pewne informacje, które mogą być użyte do powiązania danych z konkretną osobą.

Z wyjątkiem Danych osobowych, które Spółka może od Ciebie gromadzić zgodnie z niniejszą Polityką, wszystkie materiały, informacje lub inne komunikaty, które przesyłasz, wgrywasz lub publikujesz na Stronie lub przesyłasz pocztą elektroniczną do Spółki („Komunikacja”), zostaną uznane za niepoufne i niezastrzeżone. Spółka nie ma obowiązku zachowania poufności ani powstrzymania się od ujawniania Komunikacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, włączanie lub korzystanie w inny sposób z Komunikacji i wszystkich danych, obrazów, dźwięków, testów, pomysłów dotyczących produktów, sugestii lub ulepszeń, a także wszystkiego, co jest w nich zawarte, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych, i ma do tego prawo.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz odwiedzać Stronę bez informowania Spółki, kim jesteś ani ujawniania swoich Danych osobowych.  Jednak Spółka oraz spółki świadczące usługi na rzecz lub w imieniu Spółki mają prawo do wykorzystywania różnych technologii, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW (piksele 1 na 1) w celu gromadzenia Danych nieosobowych, które można uzyskać wskutek Twojej wizyty.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do działania tej strony internetowej. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików będziemy wyraźnie prosić o zgodę na używanie plików cookies na Stronie.

Możesz w dowolnym momencie skorzystać z tego linku, aby zarządzać preferencjami plików cookie. W poniższych tabelach można znaleźć szczegółowe informacje na temat poszczególnych plików cookie, których używamy oraz celu, w jakim je wykorzystujemy. Możesz również sprawdzić, które kategorie plików cookie są aktualnie zaakceptowane i w dowolnej chwili zmienić swój wybór,zezwolić na wszystkie lub odrzucić wszystkie pliki cookie, które nie są niezbędne.

 

Ponadto użytkownik może kontrolować wykorzystanie plików cookie w swojej przeglądarce (więcej informacji na stronie www.aboutcookies.org); jednak w przypadku odrzucenia plików cookie niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z naszej Strony internetowej mogą zostać ograniczone.  Oprócz plików cookie używamy Google Analytics do analizowania trendów, administrowania Stroną, śledzenia ruchu na Stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych o wszystkich użytkownikach.  Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich Stronach internetowych, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  Korzystamy również z narzędzi dostarczanych przez Addthis.com, a więcej informacji na temat plików cookie i polityki prywatności tej spółki można uzyskać pod adresem https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html. Spółka ta może również wykorzystywać i ujawniać Dane nieosobowe gromadzone podczas naszych kampanii reklamowych do celów związanych z raportowaniem, planowaniem i optymalizacją dostarczania treści. Oczywiście, może to zrobić, jeśli będzie do tego prawnie zobowiązana. Spółka może wykorzystać wszelkie informacje zgromadzone za pośrednictwem swojej Strony internetowej w dowolnym celu zgodnym z prawem, w tym m.in. bez ograniczeń, w celu opracowania, wykorzystania i udostępnienia podmiotom zewnętrznym (bezpłatnie lub za opłatą) informacji zbiorczych dotyczących trendów, produktów, wzorców i badań dotyczących bezpieczeństwa/prywatności, wewnętrznego prowadzenia rejestrów i raportowania, mierzenia i raportowania wniosków, wydajności i innych informacji statystycznych dotyczących dowolnego aspektu Strony internetowej z zastrzeżeniem, że Spółka nie będzie raportować danych zbiorczych w sposób umożliwiający przypisanie takich informacji do danego użytkownika.

Aplikacja Watco App („Aplikacja”) wykorzystuje usługę Amplitude do analizowania trendów, administrowania Aplikacją, śledzenia ruchu w Aplikacji, zbierania przybliżonych informacji o lokalizacji i urządzeniach użytkowników Aplikacji, w celu udoskonalania Aplikacji i naszych usług dla użytkowników.
 

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza Strona internetowa może również korzystać z funkcji mediów społecznościowych lub generowania leadów, np. przycisków i widżetów Facebooka lub Twittera, takich jak przycisk „Udostępnij”.  Funkcje te mogą gromadzić adresy IP użytkowników, odwiedzane podstrony na Stronie internetowej oraz zapisywać plik cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania funkcji.  Funkcje i widżety mediów społecznościowych i generowania leadów mogą być obsługiwane przez podmioty zewnętrzne.  Twoje interakcje z tymi funkcjami i widżetami podlegają polityce prywatności spółki, która je dostarcza. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na jedną z poniższych stron: http://www.aboutads.info/choices/http://optout.networkadvertising.org, or http://www.youronlinechoices.eu.
 

Korzystanie z usług Intercom

Korzystamy z usług firmy Intercom, Inc. („Intercom”) w celu udostępniania usługi czatu na naszych stronach internetowych. Korzystamy z usług analitycznych podmiotów zewnętrznych, aby pomóc zrozumieć sposób korzystania z naszych usług. W szczególności przekazujemy Intercom ograniczoną ilość informacji o Tobie (takich jak data rejestracji i niektóre dane osobowe, takie jak adres e-mail) i korzystamy z Intercom do gromadzenia danych do celów analitycznych, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszego produktu. Jako podmiot przetwarzający dane działający w naszym imieniu, Intercom analizuje sposób wykorzystania naszej strony internetowej i/lub produktu oraz śledzi nasze relacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii, abyśmy mogli ulepszać nasze usługi z myślą o Tobie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Intercom, należy przejść na stronę https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. Możemy również korzystać ze Intercom jako środka komunikacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w naszym produkcie (lub produktach). Produkty Intercom Messenger i Apps in Inbox mogą również umożliwiać dostęp do innych aplikacji zewnętrznych, takich jak Stripe. Aby uzyskać dalsze informacje na temat wykorzystywania danych osobowych przez te podmioty zewnętrzne należy zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności. W ramach naszych umów o świadczenie usług spółka Intercom gromadzi publicznie dostępne informacje kontaktowe i społecznościowe dotyczące użytkownika, takie jak adres e-mail, płeć, firma, stanowisko, zdjęcia, adresy URL stron internetowych, pseudonimy w sieciach społecznościowych oraz adresy fizyczne, w celu zwiększenia komfortu użytkowania strony. Więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności firmy Intercom dostępne jest na stroniehttps://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. Usługi firmy Intercom podlegają warunkom korzystania firmy Intercom, które można znaleźć na stronie https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms. Jeśli chcesz zrezygnować z gromadzenia tych informacji przez firmę Intercom lub przekazywania ich tej firmie, prosimy o kontakt.

 

Analiza strony internetowej przez Hotjar

Jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie przez nas z funkcji analitycznych, korzystamy z usługi Hotjar w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników oraz optymalizacji usług i doświadczeń. Hotjar to usługa techniczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie itd.), co umożliwia nam budowanie i podtrzymywanie naszych usług w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i o ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji użytkownika i przechowywany w zanonimizowanej postaci), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „O Hotjar” na stronie pomocy technicznej Hotjar.

Pytania i skargi

W przypadku wątpliwości lub skarg dotyczących sposobu wykorzystania Danych osobowych przez Spółkę lub w celu wyegzekwowania swoich praw do ochrony danych przyznanych Tobie na mocy przepisów prawa, należy skontaktować się ze Spółką pod adresem dataprotection@watco.pl
 

Zmiany w „Polityce prywatności”

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej wersji Polityki na naszej Stronie. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z Polityką za każdym razem, gdy przesyłasz nam informacje lub składasz zamówienie.

 

Definicje stosowane w naszej „Polityce prywatności”

Administrator danychStrona określająca cele i sposoby przetwarzania danych.
Organ ochrony danychOdpowiedni organ nadzorczy odpowiedzialny za kwestie prywatności lub ochrony danych w jurysdykcji Spółki i/lub podmiotu powiązanego;
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)Do EOG należą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.  Na potrzeby niniejszej Polityki termin EOG będzie obejmować Wielką Brytanię w przypadku opuszczenia przez nią Unii Europejskiej.
Dane osoboweInformacje podlegające obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej i mogą obejmować imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, podania o pracę, informacje o kontach użytkowników, korespondencję, informacje o przeglądanych stronach internetowych (np. dane związane z określonym plikiem cookie) oraz adresy IP, jeżeli takie informacje można powiązać z osobą fizyczną. 
PrzetwarzanieDowolne działania na Danych osobowych, obejmujące gromadzenie, przechowywanie, uzyskiwanie do nich dostępu, łączenie z innymi danymi, udostępnianie podmiotom zewnętrznym, a nawet ich usuwanie.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2020 r.

Zapisz się